Bierzmowanie

Po co bierzmowanie?

Podczas pierwszej katechezy przegotowującej do sakramentu bierzmowania w kl. I gimnazjum zadałem pytanie: Po co idziesz do tego sakramentu? Zdziwienie i zaskoczenie odmalowało się na twarzach młodzieży. Po chwili ktoś z nich nieśmiało się odezwał: „aby nie mieć w przyszłości problemów ze ślubem”.
Właściwie ta odpowiedź pokazuje świadomość przygotowujących się do bierzmowania. Na szczęście podczas katechezy jest czas, aby tę świadomość pogłębić. Jednak nie tylko o świadomość tu chodzi. Świadczą o tym dwa krótkie świadectwa młodych ludzi:

Świadectwo I
„Ja starałam się przygotować do sakramentu bierzmowania. Czytałam o Duchu Świętym w Biblii, zwłaszcza ewangelia św. Jana. Nieocenioną pomocą okazał się mój kierownik duchowy. Efekty…czuję Ducha Świętego. Oczywiście to wielka łaska i nie zawsze się coś tam czuje, niemniej istotne jest by się otworzyć na całą rzeczywistość sakramentu. Po prostu prosić o Ducha Świętego. Przecież w Ewangelii mamy, ze Ojciec da Ducha tym, którzy proszą.
Teraz staram się nie zwracać tak uwagi na przeżycia, ale wiem jedno, że to doświadczenie bierzmowania będzie i jest już czymś ważnym dla mojego życia”.

Świadectwo II
„Niestety wielu młodych ludzi tego tak nie przeżywa. To chyba w ogóle problem katolików(wielu, bo ne wszystkich, absolutnie) w Polsce. Niektórzy chodzą do kościoła i przystępują do sakramentów dla jakiejś „tradycji”. Oczywiście tylko Bóg zna ich serca, może część ludzi się zgrywa, a w sercu modli, albo się wstydzi, ale niestety problem ten na pewno istnieje”.

Nawet z nich przebija, mimo dobrego usposobienia pewna nieporadność w określeniu wartości tego sakramentu. Sakrament bierzmowania, obok chrztu i Eucharystii, należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Stanowi uzupełnienie i rozwinięcie chrztu świętego. Podobnie jak chrzest, wyciska w duszy człowieka duchowe znamię, – czyli niezatarty charakter, dlatego można go przyjąć tylko jednokrotnie. Przyjęcie bierzmowania oznacza umocnienie darami Ducha Świętego. W ten sposób przypomniane zostaje zesłanie Ducha Świętego na zebranych w Wieczerniku w Dniu Pięćdziesiątnicy, tyle że tym razem, dokonuje się to w wymiarze osobowym i jednostkowym. Sakrament bierzmowania z jednej strony jeszcze ściślej łączy wierzącego z Bogiem, rozwija, podtrzymuje i umacnia w nim Boże życie, z drugiej zaś, udziela darów niezbędnych do brania czynnego udziału w życiu i posłannictwie Kościoła jako wspólnoty (KKK 1302–1305).

Kto może przystąpić do bierzmowania?

• Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.

• Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży.

• Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.

Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii

Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania w naszej parafii trwa przez trzy lata nauki w gimnazjum. Kandydat w tym czasie ma ugruntować w sobie poznane prawdy wiary i uczyć się według nich żyć. W tym celu przychodzi na spotkania przygotowawcze. Ponieważ sakrament bierzmowania ma ściślej zjednoczyć go z Chrystusem i nauczyć odpowiedzialności za Kościół i parafię, dlatego proponujemy kandydatom udział w różnych grupach duszpasterskich takich jak: KSM, Oaza czy Ruch Rodzin Nazaretańskich.

Obrzędy sakramentu bierzmowania

Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje:

  • Gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego
  • Namaszczenie krzyżmem świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego.
  • Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
  • Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada: „I z duchem twoim”. Zastąpił on gest lekkiego uderzenia w policzek, symbolizujący pocałunek pokoju.
  • W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.